WICHTEG !!!

                       Leider sinn eis Agility for fun Gruppen ausgebucht.

Dir kënnt Iech awer gären beim Mady vir all weider Informatiounen mellen.

                                       Merci fir äert Verständnis

 

SOMMERFERIEN VOM 15. Juli bis zum 1. September 2018