Huet ären Welpen tescht 10-12 Wochen an 6 Méint an dir géift gären eng Welpenschoul besichen, dann maacht iech bei, well d'Plazen sinn op 10 Welpen begrenzt.

Vir all weider Info oder Umeldung, schéckt wgl eng mail op mady.scaccaglia.hsv@gmail.com

Mir (D'Mady an d'Sandra) kommen schnellstméiglech op iech zréck.

 

Beim Spillen deelen mir d'Welpen der Gréisst an dem Gewiicht no op, vir dass och kengem Welpi eppes geschitt.

De Welpentraining ass ëmmer Mëttwochs (1x d'Woch) vun 18:30-19:30 Auer bei eis um Hondsterrain.

 

GANZ WICHTEG :

DE WELPEN MUSS NIEFT SENGEN NORMALEN STANDARDIMPFUNGEN GÉINT DEN ZWINGENHOUSCHT GEIMPFT SINN ÉIER HIEN KANN UM WELPENTRAINING DEELHUELEN!!!

 

SCHREIFT WGL DEN NUMM VUM WELPI, D'RASS AN DE GEBUERTSDATUM DOBÄI.

WAT BIDDE MIR UN:

- SOZIALISEIRUNG SOU WÉI ENG GUTT BINDUNG STINN AM FOKUS

- DONIEFT STEET SPILL AN SPAASS AM VIRDERGROND

- MIR SCHAFFEN JUST MAT POSITIVER BESTÄTEGUNG

- KLENG ÜBUNGEN WÉI SËTZ, PLATZ AN BLÉIF LÉIEREN MIR OCH SPILLERESCH

- AN DER LENKT GOEN MAM WELPI MUSS OCH GELÉIERT GINN

- ...

 

Preis: 75€


 

Si votre chiot est âgé entre 10-12 semaines et 6 mois, vous pouvez vous inscrire à l'école des chiots. Le nombre maximal est limité à 10 chiens.

Pour toute information ou inscription, envoyez un mail à mady.scaccaglia.hsv@gmail.com.

Nous (Mady et Sandra) reviendrons vers vous le plus vite possible.

 

Pour jouer, les chiots sont catégorisés par leur poids pour qu'aucun d'entre eux ne soit blessé.

L'entraînement des chiots a lieu tous les mercredis (1x par semaine) de 18:30 à 19:30h sur notre terrain.

 

TRÈS IMPORTANT :

LES CHIOTS DOIVENT AVOIR LES VACCINATIONS STANDARD ET ILS DOIVENT ÊTRE VACCINES CONTRE LA TOUX DE CHENIL.

 

Veuillez nous communiquer: la date de naissance, le nom et la rasse lors d'une inscription.

 

NOUS PROPOSONS :

- LA SOCIALISATION AINSI QUE LA CRÉATION DE LIENS ÉTROITS ET SOLIDES AVEC LES AUTRES

- LE PLAISIR EST TOUJOURS LE PLUS IMPORTANT

- NOUS CRÉONS JUSTE DES CONFIRMATIONS POSITIVES

- DES EXERCICES SIMPLES COMME ASSIS, COUCHER 

- MARCHER EN LAISSE

- ...

 

 

Prix : 75€

 

Hei e puer Fotoen vun eiser Welpeschoul vun 2022: